19. ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย”

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยใน พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 89,461 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 87,100 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทย จำแนกตามชนิดพลังงาน พ.ศ. 2552-2561

 

หมายเหตุ:  * ไม่รวม LPG โพรเพน และบิวเทน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
                 ** ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562